Visa rutor

Ethical aspects relating to studies abroad

Ethic Council Publication NO 1 2019

Download publication (pdf)

General guidance for ethical considerations relating to studies, placements, field studies and degree projects abroad

Cooperation is increasing between Lund University and higher education institutions abroad. More and more students are thus being given the opportunity to undertake valuable stays abroad for studies, placements, field studies and degree projects. Lund University’s responsibilities include providing students with guidance prior to studies abroad. We therefore need a continuous discussion about what the “right” decision is in situations that may arise in connection with studies abroad. It is not possible to foresee all situations, but we have an obligation to obtain the best possible relevant knowledge. The guidance is intended to provide support in obtaining the knowledge required for planning studies abroad and provide guidelines for students in first and second cycle education.

The guidance is aimed at all employees who are responsible for planning and implementation of studies abroad and is therefore general in nature. In order to provide clear advice in concrete situations, the guidance needs to be complemented at faculty or department level, where specific needs and situations that arise within different activities should be taken into consideration.

This text presents a number of issues with recommendations about the information that should be available before a position is taken on studies abroad. This is followed by issues that may arise during and after students’ stays abroad.

These issues are based on aims to: protect students and the quality of their studies during stays abroad, safeguard the environment from risks that the students’ work may entail, and uphold Lund University’s credibility as a prominent university for research and education.

The guidance has been drawn up by Lund University’s Ethics Council. 

september 20, 2019

Inlägget postades i

skriftserie

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Etiska aspekter i samband med utlandsstudier

Etikrådets skriftserie nr 1 2019

Ladda ner skrift (pdf)

Samarbeten mellan Lunds universitet och utländska lärosäten ökar. Allt fler studenter ges därmed möjlighet att genomföra värdefulla utlandsvistelser för studier, praktik, fältarbeten och examensarbeten. I Lunds universitets ansvar ingår att ge studenterna vägledning inför utlandsstudierna. Vi behöver därför en fortlöpande diskussion om vad som är ”rätt” beslut i situationer som kan uppstå i samband med studier i utlandet. Alla situationer går inte att förutse, men vi är skyldiga att skaffa ett så gott kunskapsunderlag som möjligt. Vägledningen är avsedd att ge stöd för att inhämta de kunskaper som behövs för att planera studier utomlands och ge vägledning till studenter på grund- och avancerad nivå.

Vägledningen riktar sig till alla medarbetare som är ansvariga för planering och genomförande av studier i utlandet och är därför generell till sin karaktär. För att kunna ge tydlig rådgivning i konkreta situationer behöver vägledningen en komplet- tering på fakultets- eller institutionsnivå, där hänsyn tas till specifika behov och situationer som uppkommer inom olika verksamheter.

I denna skrift återfinns ett antal frågeställningar med rekommendation om vilken information som bör finnas innan ställningstagande till studier i utlandet görs. Därefter följer frågeställningar som kan uppkomma under och efter studenters utlandsvistelser.

Frågeställningarna tar utgångspunkt i målsättningarna att: skydda studenter och kvaliteten på deras studier under utlandsvistelse; skydda omgivningen för risker som studenters arbete eventuellt kan medföra; upprätthålla Lunds universitets trovärdig- het som framstående forsknings- och utbildningsuniversitet.

Vägledningen är framtagen av Lunds universitets etikråd.

september 19, 2019

Inlägget postades i

skriftserie

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Vem ska vara medförfattare?

SEMINARIUM

8 oktober 2018 kl. 12.00-13.00

Plats: Palaestra

Vilka etiska överväganden bör man göra när det gäller medförfattarskap? Vilka publiceringskulturer finns i olika vetenskapliga områden? Kan medförfattarskap missbrukas? Hur används Vancouverreglerna? Det är några frågor som kommer diskuteras på seminariet.

Huvudtalare är:
Stefan Eriksson,
rektorsråd vid Uppsala universitet, medförfattare till boken Publiceringsetik (2010) samt ansvarig för Vetenskapsrådets CODEX – samlingen av regler och riktlinjer för forskning

Kommenterar gör:
Lena Halldenius,
professor, avdelningen för Mänskliga rättigheter, Lunds universitet

Anders Ekbom,
vetenskapligt ombud vid Karolinska institutet

oktober 8, 2018

Inlägget postades i

Seminarium

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Academic Freedom under political pressure? The realities of Academic Freedom in Sweden

Datum: 5 mars 2018
Tid: 12.00 – 13.30
Plats: Edens hörsal

Professor Terence Karran, University of Lincoln, har inbjudits av etikrådet för att tala om sin jämförande studie av Legal and Normative Protection for Academic Freedom i Europa.

Anders Ekbom professor emeritus vid Karolinska institutet kommer att redogöra för konkreta fall där svenska myndigheter hamnat i intressekonflikt med forskare inför publicering av forskningsresultat. Välkomna att lyssna och diskutera.

mars 5, 2018

Inlägget postades i

Seminarium

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Värdekonflikter och saklighet i det internationella klassrummet

Tid: onsdagen den 8 november 2017, kl 16

SEMINARIUM

Lunds universitet har idag flest internationella studenter i Sverige. Satsningar på breddad rekrytering kommer framöver att leda till än mer heterogena studentgrupper. Hur påverkas lärarrollen av en mångkulturell undervisningssituation och hur kan eventuella värdekonflikter mellan studentgrupper hanteras konstruktivt? Det finns i vår tid en större förståelse i samhället för minoriteters rättigheter och kring maktstrukturers baksidor. Ord som könsmaktsordning och kulturell appropriering har gett oss möjligheter att upptäcka och diskutera oönskade situationer och medvetna studenter kan ställa krav på anpassning av kursinnehåll. Hur påverkar detta lärarrollen och hur kan olika krav balanseras? Hur utbredd är egentligen efterfrågan på trigger-warnings och trygga rum? Hur hantera forskningsresultat som kan uppfattas som obekväma eller i strid med dominerande uppfattningar i det vidare samhället?

Medverkande: 

Dan-Erik Andersson, Dr i etik och universitetslektor vid Centrum för Mellanösternstudier diskuterar utmaningen när olika ideologiska övertygelser krockar i seminarierummet.
Karin Nykvist, docent i litteraturvetenskap och universitetslektor vid SOL-centrum diskuterar svårigheter som uppstått vid läsning av viss del av äldre tiders skönlitteratur.

Ulf Ellervik, professor i kemi, diskuterar hur saklighet kring obekväma forskningsresultat, om exempelvis droger, kan hanteras i utbildningssituationen.

Lena Karlsson, universitetslektor, prefekt genusvetenskap, om genusvetenskapens verktyg att diskutera maktstrukturer och om begreppet trygga rum.

Samtalsledare: Jayne Svenungsson, professor och ämnesansvarig för tros- och livsåskådningsvetenskap vid CTR.

Seminariet är det andra i en ny seminarieserie om Etiska dilemman i utbildningen

Det vänder sig till studierektorer och övriga intresserade lärare och studenter vid Lunds universitet.

Arrangör: Etikrådet vid Lunds universitet

november 7, 2017

Inlägget postades i

Seminarium

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Läraren – inspirerande mentor och kamrat eller myndighetsutövare?

Tid: torsdagen den 12 oktober 2017 kl. 16 
Plats: Sal 206, Universitetshuset

Universitetslärare ska inspirera och vägleda studenter så de får ett oberoende, kritiskt tänkande och ett vetenskapligt förhållande till kunskap. När undervisningen fungerar som bäst rymmer den både kamrat- och mentorskap och blir ett led i studentens personliga utveckling. Samtidigt är universitetet en myndighet, examination av studenter är myndighetsutövning och läraren är en statsanställd myndighetsperson. Ibland uppstår spänningar mellan dessa roller. Sociala medier har skapat en ny arena där studenter och lärare
kan mötas och relatera till varandra. Hur påverkar nätkontakterna undervisningssituationen och vad är egentligen ett etiskt försvarbart nätbeteende för lärare? Den nya tekniken, nya umgängesformer och en mer heterogen studentgrupp skapar behov av etisk diskussion.

MEDVERKANDE:

Cathrine Felix, fil dr och lärare i praktisk filosofi med sociala medier som forskningsobjekt,
Ulla Melin Emilsson, professor Socialhögskolan, diskuterar lärarrollens betydelse ur ett socialpsykologiskt perspektiv och de problem som kan uppstå.
Johanna Gustafsson Lundberg, universitetslektor, docent i etik, CTR, diskuterar lärarrollens etiska utmaningar och behov av etiskt-didaktiska frågor.
Vilhelm Persson, docent Juricum, om förvaltningsrättsliga perspektiv på myndighetsutövningen.Samtalsledare: Björn Petersson, docent i praktisk filosofi

oktober 12, 2017

Inlägget postades i

Seminarium

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Nyare inlägg