Visa rutor

Seminarium: Akademisk frihet – det auktoritära hotet i ett globalt perspektiv

Rådet för etik och akademisk frihet välkomnar till seminarium den 28 november klockan 13:45- 15:00.

illustration

Staffan I. Lindberg presenterar V-Dem:s Academic Freedom Index och diskuterar metodologin, globala och regionala trender samt vissa speciellt intressanta fall. Han visar hur nedmonteringen av akademiska friheter är intimt förknippad med den nu pågående autokratiseringsvågen i världen.

Staffan I. Lindberg är professor i statsvetenskap och föreståndare för V-Dem Institute, Göteborgs universitet.


Seminariet äger rum i hörsalen på första våningen, Pufendorfinstitutet, Biskopsgatan 3. Begränsat antal platser, ingen föranmälan krävs.

oktober 6, 2022

Inlägget postades i

Seminarium

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Se seminariet med Kjell Asplund om boken Fuskarna

På detta seminarium pratar professor emeritus Kjell Asplund om frågor som han ställer i sin bok Fuskarna: Vad får forskare att överträda gränsen in på fuskarnas territorium? Vilka är drivkrafterna och varför upptäcks fusket så sent? Finns det särskilda kulturer som främjar fusk? Presentationen följs av en diskussion med vicerektor Jimmie Kristensson där frågor från publiken tas upp.

maj 31, 2022

Inlägget postades i

Seminarium

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Etikseminarium: Professor emeritus Kjell Asplund föredrar om sin bok ”Fuskarna”

Rådet för etik och akademisk frihet välkomna till etikseminarium den 12 maj kl. 15.00-16.00 via zoom.

illustration

I detta samtal kommer professor emeritus Kjell Asplund att föredraga om frågor som han ställer i sin bok Fuskarna: Vad får forskare att överträda gränsen in på fuskarnas territorium? Vilka är drivkrafterna och varför upptäcks fusket så sent? Finns det särskilda kulturer som främjar fusk? Föredragningen följs av en diskussion med vicerektor Jimmie Kristensson där frågor från publiken tas upp.

För anmälan och mer information:

Etikseminarium: Professor emeritus Kjell Asplund föredrar om sin bok ”Fuskarna” | Medarbetarwebben

Välkommen!

april 28, 2022

Inlägget postades i

Seminarium

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar


Trygga rum i undervisningen? – Om värdekonflikter och tystnadskultur

25 november 2021 kl. 16.00-18.00.
Plats: Akademiska föreningen, Gustafssalen
Efterföljande mingel med dryck och enklare vegetariskt tilltugg
För att delta i seminariet krävs förhandsregistrering
Antalet platser är begränsade
Sista dag för anmälan är den 18 november 2021

Föreläsning av:
Universitetslektor Rebecca Selberg, Genusvetenskap
Läs mer:
Selberg, R. (2021). Trigger warnings – om undervisning och politisk gränshållning i 2020-talets sociala landskap. Högre Utbildning11(2). https://doi.org/10.23865/hu.v11.3412

Med efterföljande diskussion

I panelen ingår:

Elin Bommenel, universitetslektor, Samhällsvetenskapliga fakulteten
Stefan Lindgren, professor em., Medicinska fakulteten
Emma Svensson, Lunds universitets studentkårer

Samtalet leds av vicerektor Jimmie Kristensson

Registrering: https://forms.gle/fF24hrMPvwpr7NdCA


Om seminariet:

Vi har genom åren sett exempel på att det uppstått värdekonflikter mellan lärare och studenter avseende bland annat val av kurslitteratur och innehåll i undervisningen. Diskussionen kring Konstfacks utställningsrum ”Vita havet” i Stockholm är ett exempel. Ett lokalt fall är det som rapporterades i Sydsvenska dagbladet våren 2021, som kretsade kring en gästföreläsning på mastersutbildningen i sexologi vid Malmö universitet om sexuella stereotyper. Föreläsningen väckte starka reaktioner bland vissa i studentgruppen. På ledarsidorna beskrevs studenterna som lättkränkta och dogmatiska. Men händelserna väckte också större frågor om hur lärare ska undervisa om sådant som kan få studenter att känna obehag, och huruvida det är önskvärt och möjligt med ”trygga rum” i undervisningen. Är dagens studenter mer lättkränkta? Har lärare och studenter olika föreställningar kring och förväntningar på vad som ska ske i undervisningsrummet? Finns det en risk att lärare hamnar i en spiral av tystnad och självcensur, och hur undviker vi i så fall detta? Är så kallade ”Trigger Warnings” rätt åtgärd? Kan vi, och bör vi, skapa trygga rum i undervisningen?

Med detta seminarium vill Rådet för etik och akademisk frihet bidra till såväl kollegialt erfarenhetsutbyte som ett problematiserande och nyanserat samtal om sådant som studentinflytande, ”kränkhetskultur” och risker för självcensur i det polariserade debattklimatets kölvatten.

Arrangör: Rådet för etik och akademisk frihet

oktober 20, 2021

Inlägget postades i

Seminarium

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ethical aspects of researchers’ contact with the media

Lunds university Ethics council | publication no 3 | 2020

Download (PDF)

Pursuant to the Higher Education Act, the mandate of higher education institutions shall include third stream activities and the provision of information about their activities, as well as ensuring that benefit is derived from their research findings (HEA Chapter 1 Section 2). The importance of researchers communicating their findings is also emphasised in many other contexts. Researchers are encouraged to participate in debates and discussions to ensure that research is reported correctly. Increasingly, the public’s right to be informed of research results is also invoked. Researchers’ contacts with the media play an important role in living up to these demands. 

mars 26, 2021

Inlägget postades i

skriftserie

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Etiska aspekter på forskares kontakter med media

Ladda ner skrift (pdf)

Lärosätena ska i enlighet med högskolelagen samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksam-
het samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta 
(HL 2 §). Vikten av att forskare kommunicerar sina resultat betonas även i många andra sammanhang. Forskare uppmanas att delta i debatter och diskussioner för att säkerställa att vetenskap rapporteras korrekt. Allt oftare framhålls också allmänhetens rätt att få ta del av forskningens resultat. För att leva upp till dessa krav spelar forskarnas kontakt med media en viktig roll.

I denna skrift diskuteras några av de utmaningar som uppstår i mötet mellan forskare och media samt vad man som forskare bör tänka igenom inför intervjuer, framträdan- den etc. Här lyfts också ett antal frågor som gäller generellt för forskningskommunikation.

november 27, 2020

Inlägget postades i

skriftserie

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Yttrande om lämplig etisk standard för forskning som avser människor och som bedrivs utomlands

Lunds universitet bedriver ofta forskning utanför Sveriges gränser. I dessa fall måste hänsyn tas till den reglering som gäller i såväl Sverige som det land i vilket forskningen bedrivs. Forskning som bedrivs, helt eller delvis, i andra länder faller dock inte alltid under de regler som i Sverige syftar att skydda människor, djur och samhälle. Ett exempel är lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor som endast är tillämplig på forskning som genomförs i Sverige. Ett annat är den djurförsöksetiska regleringen i Sverige. 

I andra länder finns ofta regler och riktlinjer som motsvarar de svenska. Man kan dock inte utgå från att så alltid är fallet. Lunds universitet har därför antagit en föreskrift (Dnr STYR 2015/742) som syftar till att tillse att all användning av djur i vetenskapligt syfte vid Lunds universitet lever upp till gällande nationella föreskrifter, vilka i sin tur utgår från ett för EU:s medlemsstater gemensamt direktiv (2010/63/EU). Motsvarande riktlinjer saknas i dag inom andra områden. Särskilt olyckligt är detta i de fall då forskningen involverar människor, särskilt utsatta grupper och integritetskänsligt material.

Med anledning av detta anser etikrådet det angeläget att vidta åtgärder för att tillse att forskare vid Lunds universitet lever upp till en standard som minst motsvarar den svenska när de bedriver forskning som genomförs i andra länder. Rådet bedömer att Lunds universitet inte bör:

  • medverka i forskningsprojekt som i negativ mening väsentligt avviker från den etiska standard som gäller för forskning i Sverige,
  • förlägga aktiviteter till utlandet i syfte att undvika publicitet, granskning eller kritik avseende forskningens innehåll eller genomförande, 
  • medverka i forskningsprojekt utan att ha tillgång till information av betydelse för etisk bedömning av forskningen.

Etikrådet rekommenderar ledningen att utifrån dessa punkter undersöka förutsättningarna för att ta fram riktlinjer för universitetets forskning i de fall denna avser människor och genomförs utomlands. 

Yttrandet är sänt till rektor 2020-10-16

oktober 16, 2020

Inlägget postades i

Yttranden

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Inställt: Etiska aspekter på forskningsdonationer

Lunds universitets etikråd bjuder in till lunchseminarium

25 november 2020 kl. 12.00-13.00.
Lunchsmörgås, vatten och kaffe serveras kl. 11.30. 
Plats: Palaestra, Universitetsplatsen.
För att delta i seminariet krävs förhandsregistrering. 
Antalet platser är begränsade.
Sista dag för anmälan är den 18 november 2020. 

Forskning och forskningsinfrastruktur finansieras till stor del av externa medel. Vanligtvis är dessa sökta i konkurrens hos nationella eller internationella forskningsråd eller stiftelser.
Men forskning och forskningsinfrastruktur finansieras även av filantropiska medel, genom donationer från företag, stiftelser eller privatpersoner.

Donationer kan ge upphov till etiska frågor, exempelvis

  • Hur hanteras specifika önskemål eller till och med krav från
  • donatorn? 
  • Vilka synpunkter kan universitetet ha på̊ pengarnas ursprung?
  • Vilka etiska frågeställningar kan uppstå̊ vid eventuella utträngningsseffekter rörande annan forskning på institutionen?
  • Kan vi utforma generella etiska riktlinjer kring donationer?

Seminariet kommer att diskutera dessa och andra etiska aspekter på donationer till universitetet.

I seminarier deltar:
Pia Siljeklint och Nomie Gabevik, Donatorrelationer 
Göran Bexell, professor och rektor emeritus
Cecilia Lundberg, professor, CNS Genterapi och MultiPark 

Seminariet leds av vicerektor Bo Ahrén

Registrering: https://forms.gle/sM9SLeSz86viZkxe8  

Läs mer om Lunds universitets etikråd: https://etikradet.blogg.lu.se/

oktober 8, 2020

Inlägget postades i

Seminarium

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ethical aspects – 5 Cases

Download (pdf)

The Lund University Ethics Council works to increase understanding of the importance of an ethical approach to the University’s activities, stimulate discussion and debate on ethical issues, as well as promote the development of knowledge in the area of ethics.

Since the council was established in 2016, it has considered ethical aspects on a number of themes relating to the University’s activities: on education, research and external engagement. Certain themes became the subject of ethics seminars and some have generated pamphlets in the Ethics Council’s pamphlet series.

This issue in the pamphlet series presents five cases, which reflect the breadth of issues that the Ethics Council has discussed. The aim in presenting these five cases is to provide examples of the characteristic issues at the University, often everyday but difficult matters, in which ethical aspects can be applied, as well as to provide the council’s reflections.

The five cases presented are fictitious examples. They do, however, have certain connections to real events, but names and other circumstances have been rewritten and, in some cases, made up.

This pamphlet can be seen as a conclusion and a continuation. As of 1 January 2020, the council has a partially new composition and the pamphlet can in this light be considered to summarise the council’s first term of office and be used as a starting point for the next one.

februari 19, 2020

Inlägget postades i

skriftserie

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Äldre inlägg