Visa rutor

Etiska aspekter på forskares kontakter med media

Ladda ner skrift (pdf)

Lärosätena ska i enlighet med högskolelagen samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksam-
het samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta 
(HL 2 §). Vikten av att forskare kommunicerar sina resultat betonas även i många andra sammanhang. Forskare uppmanas att delta i debatter och diskussioner för att säkerställa att vetenskap rapporteras korrekt. Allt oftare framhålls också allmänhetens rätt att få ta del av forskningens resultat. För att leva upp till dessa krav spelar forskarnas kontakt med media en viktig roll.

I denna skrift diskuteras några av de utmaningar som uppstår i mötet mellan forskare och media samt vad man som forskare bör tänka igenom inför intervjuer, framträdan- den etc. Här lyfts också ett antal frågor som gäller generellt för forskningskommunikation.

november 27, 2020

Inlägget postades i

skriftserie

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Yttrande om lämplig etisk standard för forskning som avser människor och som bedrivs utomlands

Lunds universitet bedriver ofta forskning utanför Sveriges gränser. I dessa fall måste hänsyn tas till den reglering som gäller i såväl Sverige som det land i vilket forskningen bedrivs. Forskning som bedrivs, helt eller delvis, i andra länder faller dock inte alltid under de regler som i Sverige syftar att skydda människor, djur och samhälle. Ett exempel är lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor som endast är tillämplig på forskning som genomförs i Sverige. Ett annat är den djurförsöksetiska regleringen i Sverige. 

I andra länder finns ofta regler och riktlinjer som motsvarar de svenska. Man kan dock inte utgå från att så alltid är fallet. Lunds universitet har därför antagit en föreskrift (Dnr STYR 2015/742) som syftar till att tillse att all användning av djur i vetenskapligt syfte vid Lunds universitet lever upp till gällande nationella föreskrifter, vilka i sin tur utgår från ett för EU:s medlemsstater gemensamt direktiv (2010/63/EU). Motsvarande riktlinjer saknas i dag inom andra områden. Särskilt olyckligt är detta i de fall då forskningen involverar människor, särskilt utsatta grupper och integritetskänsligt material.

Med anledning av detta anser etikrådet det angeläget att vidta åtgärder för att tillse att forskare vid Lunds universitet lever upp till en standard som minst motsvarar den svenska när de bedriver forskning som genomförs i andra länder. Rådet bedömer att Lunds universitet inte bör:

 • medverka i forskningsprojekt som i negativ mening väsentligt avviker från den etiska standard som gäller för forskning i Sverige,
 • förlägga aktiviteter till utlandet i syfte att undvika publicitet, granskning eller kritik avseende forskningens innehåll eller genomförande, 
 • medverka i forskningsprojekt utan att ha tillgång till information av betydelse för etisk bedömning av forskningen.

Etikrådet rekommenderar ledningen att utifrån dessa punkter undersöka förutsättningarna för att ta fram riktlinjer för universitetets forskning i de fall denna avser människor och genomförs utomlands. 

Yttrandet är sänt till rektor 2020-10-16

oktober 16, 2020

Inlägget postades i

Yttranden

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Inställt: Etiska aspekter på forskningsdonationer

Lunds universitets etikråd bjuder in till lunchseminarium

25 november 2020 kl. 12.00-13.00.
Lunchsmörgås, vatten och kaffe serveras kl. 11.30. 
Plats: Palaestra, Universitetsplatsen.
För att delta i seminariet krävs förhandsregistrering. 
Antalet platser är begränsade.
Sista dag för anmälan är den 18 november 2020. 

Forskning och forskningsinfrastruktur finansieras till stor del av externa medel. Vanligtvis är dessa sökta i konkurrens hos nationella eller internationella forskningsråd eller stiftelser.
Men forskning och forskningsinfrastruktur finansieras även av filantropiska medel, genom donationer från företag, stiftelser eller privatpersoner.

Donationer kan ge upphov till etiska frågor, exempelvis

 • Hur hanteras specifika önskemål eller till och med krav från
 • donatorn? 
 • Vilka synpunkter kan universitetet ha på̊ pengarnas ursprung?
 • Vilka etiska frågeställningar kan uppstå̊ vid eventuella utträngningsseffekter rörande annan forskning på institutionen?
 • Kan vi utforma generella etiska riktlinjer kring donationer?

Seminariet kommer att diskutera dessa och andra etiska aspekter på donationer till universitetet.

I seminarier deltar:
Pia Siljeklint och Nomie Gabevik, Donatorrelationer 
Göran Bexell, professor och rektor emeritus
Cecilia Lundberg, professor, CNS Genterapi och MultiPark 

Seminariet leds av vicerektor Bo Ahrén

Registrering: https://forms.gle/sM9SLeSz86viZkxe8  

Läs mer om Lunds universitets etikråd: https://etikradet.blogg.lu.se/

oktober 8, 2020

Inlägget postades i

Seminarium

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ethical aspects – 5 Cases

Download (pdf)

The Lund University Ethics Council works to increase understanding of the importance of an ethical approach to the University’s activities, stimulate discussion and debate on ethical issues, as well as promote the development of knowledge in the area of ethics.

Since the council was established in 2016, it has considered ethical aspects on a number of themes relating to the University’s activities: on education, research and external engagement. Certain themes became the subject of ethics seminars and some have generated pamphlets in the Ethics Council’s pamphlet series.

This issue in the pamphlet series presents five cases, which reflect the breadth of issues that the Ethics Council has discussed. The aim in presenting these five cases is to provide examples of the characteristic issues at the University, often everyday but difficult matters, in which ethical aspects can be applied, as well as to provide the council’s reflections.

The five cases presented are fictitious examples. They do, however, have certain connections to real events, but names and other circumstances have been rewritten and, in some cases, made up.

This pamphlet can be seen as a conclusion and a continuation. As of 1 January 2020, the council has a partially new composition and the pamphlet can in this light be considered to summarise the council’s first term of office and be used as a starting point for the next one.

februari 19, 2020

Inlägget postades i

skriftserie

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Etiska aspekter – 5 fall

Ladda ner skrift (pdf)

Lunds universitets etikråd arbetar för att öka förståelsen för vikten av ett etiskt förhållningssätt i Lunds universitets verksamheter, stimulera till diskussion och debatt i etiska frågor samt främja kunskapsutveckling inom det etiska området.

Lunds universitets etikråd arbetar för att öka förståelsen för vikten av ett etiskt förhållningssätt i Lunds universitets verksamheter, stimulera till diskussion och debatt i etiska frågor samt främja kunskapsutveckling inom det etiska området.

Rådet har sedan starten 2016 lagt etiska aspekter på en rad teman rörande universitets verksamhet; om utbildning, om forskning och om samverkan. Vissa teman har varit föremål för etikseminarier och några har även genererat skrifter i etikrådets skriftserie. 

Aktuellt nummer av skriftserien presenterar fem fall, fall som speglar den bredd av frågor som etikrådet diskuterat. Syftet med att presentera dessa fem fall är att ge exempel på karakteristiska frågor vid universitetet, ofta vardagliga men också svåra, där etiska aspekter kan appliceras, men också att ge rådets reflexion. 

De fem fall som presenteras är fiktiva exempel. De har dock en viss koppling till verkliga händelser, men namn och andra omständigheter är omskrivna och ibland fabricerade.

Skriften kan ses som ett avslut och som en fortsättning. Rådet har från och med 1 januari 2020 delvis en ny sammansättning och skriften kan på så sätt ses sammanfatta rådets första mandatperiod och användas som en utgångspunkt för kommande. 

februari 18, 2020

Inlägget postades i

skriftserie

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Etiska aspekter på Forskares kontakter med media

4 mars 2020 kl. 12.00-13.00. 
Lunchsmörgås, vatten och kaffe serveras kl. 11.30. 
Plats: Palaestra, Universitetsplatsen.
För att delta i seminariet krävs förhandsregistrering.
Du kan delta i seminariet även utan lunchsmörgås. 
Sista dag för anmälan är den 26 februari 2020.

Den så kallade tredje uppgiften innebär att forskare också förväntas kommunicera sin forskning och sina forskningsresultat samt att delta i offentlig debatt. Därför är kontakten med och förståelse för journalistik och media viktig. 

Mötet mellan forskare och journalister är dock inte alltid helt smärtfri eftersom det är två system med delvis olika etiska riktlinjer som möts. Hur undviker vi att forskningsresultat omformuleras, missförstås eller i värsta fall används i felaktiga sammanhang – samtidigt som vi får möjlighet att kommunicera våra resultat? Vad sker i forskarens kontakter med media? Vad händer i mötet mellan dessa två system; forskningen och journalistiken? Hur kan gränsytorna definieras och hanteras? 

Syftet med seminariet är att medvetandegöra och problematisera etiska aspekter rörande forskares kontakter med media. 

Seminariet är tänkt att attrahera forskare, studenter och administrativ personal vid Lunds universitet. 

Registrering: https://forms.gle/KjjQZbRX5WXhT35CA

januari 15, 2020

Inlägget postades i

etikseminarium

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ethical aspects relating to co-authorship

Download publication (pdf)

Is it always a good idea to be a co-author of an article or other research publication? The issue of co-authorship contains a discrepancy between practice and career development norms on one hand and ethical principles of good research practice on the other. With regard to career development, being involved in many publications is important and sometimes the threshold for what is required to be included on a co-author list is problematically low. Conversely, a person who has made a significant contribution is sometimes excluded from the group of authors. Being a co-author also entails that you can be held accountable for the research and publication meeting the requirements of the research community. So, when is it ethically correct to be a co-author? And what are the potential consequences of unjustified co-authorship? 

november 8, 2019

Inlägget postades i

skriftserie

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Etiska aspekter på medförfattarskap

Ladda ner skrift (pdf)

Är det alltid en bra idé att vara medförfattare till en artikel eller annan vetenskaplig publikation? I fråga om medförfattarskap finns en diskrepans mellan praxis och meriterings­normer å ena sidan och etiska principer om god forskningssed å den andra. För meritering är det viktigt med många publikationer och ibland är tröskeln för vad som krävs för att vara med på författarlistan problematiskt låg. Ibland kan istället någon som har gjort ett signifikant bidrag uteslutas från författargruppen. Att vara medförfattare innebär också att man kan hållas ansvarig för att forskningen och publikationen lever upp till forskarsamhällets krav. Så när är det etiskt riktigt att vara medförfattare? Och vilka kan konsekvenserna bli av oberättigat medförfattarskap? 

Skriften är framtagen av Lunds universitets etikråd.

november 7, 2019

Inlägget postades i

skriftserie

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Etiska aspekter på samverkan med läkemedelsindustrin

13 november 2019 kl. 12.00-13.00
Lunchsmörgås, vatten och kaffe serveras kl. 11.30.
Plats: Fernströmssalen, BMC
För att delta i seminariet krävs förhandsregistrering. Du kan delta i seminariet även utan lunchsmörgås. Sista dag för anmälan är den 1 november 2019.

Det är viktigt att den forskning som görs vid Lunds universitet kommer samhället till gagn. Samtidigt kan kontakter mellan Lunds universitet och industrin ge upphov till etiska frågeställningar kring exempelvis universitetets autonomi och krav på tillgång till data och inflytande över hur studierna utförs. Etikrådet vid Lunds universitet arrangerar därför ett seminarium med syfte att diskutera och belysa etiska frågeställningar i mötet mellan forskare och läkemedelsindustrin.

Seminariet är tänkt att attrahera forskare och studenter vid Lunds universitet, liksom representanter för läkemedelsindustrin i regionen.

I panelen deltar: 

 • Ulf Ellervik – Kemiska institutionen, LTH
 • Shai Mulinari – Sociologiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Mona Landin Ohlsson – Diabetes, Medicinska fakulteten
 • Christina Lloyd – Novo Nordisk
 • Ulf Malmqvist – Region Skåne

Registrering: https://forms.gle/c3vNvPiBbsXNV2mq6

oktober 4, 2019

Inlägget postades i

Seminarium

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Etiska aspekter i samband med utlandsstudier

SEMINARIUM

25 september 2019 kl. 12.00-13.00
Plats: Pufendorfinstitutet, Biskopsgatan 3

Samarbeten mellan Lunds universitet och utländska lärosäten ökar. Allt fler studenter ges därmed möjlighet att genomföra värdefulla utlandsvistelser för studier, praktik, fältarbeten och examensarbeten. I Lunds universitets ansvar ingår att ge studenterna vägledning inför utlandsstudierna. Vi behöver därför en fortlöpande diskussion om vad som är ”rätt” beslut i situationer som kan uppstå i samband med studier i utlandet. 

Seminariet är öppet för alla, men riktar sig särskilt till studierektorer, koordinatorer, kursansvariga och andra med särskilt ansvar för utlandsförlagda studier

På seminariet lanseras även Etikrådets skriftserie nr 1: Etiska aspekter i samband med utlandsstudier.

Arrangör: Lunds universitets etikråd

september 25, 2019

Inlägget postades i

Seminarium

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Äldre inlägg