Yttrande om lämplig etisk standard för forskning som avser människor och som bedrivs utomlands

Lunds universitet bedriver ofta forskning utanför Sveriges gränser. I dessa fall måste hänsyn tas till den reglering som gäller i såväl Sverige som det land i vilket forskningen bedrivs. Forskning som bedrivs, helt eller delvis, i andra länder faller dock inte alltid under de regler som i Sverige syftar att skydda människor, djur och samhälle. Ett exempel är lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor som endast är tillämplig på forskning som genomförs i Sverige. Ett annat är den djurförsöksetiska regleringen i Sverige. 

I andra länder finns ofta regler och riktlinjer som motsvarar de svenska. Man kan dock inte utgå från att så alltid är fallet. Lunds universitet har därför antagit en föreskrift (Dnr STYR 2015/742) som syftar till att tillse att all användning av djur i vetenskapligt syfte vid Lunds universitet lever upp till gällande nationella föreskrifter, vilka i sin tur utgår från ett för EU:s medlemsstater gemensamt direktiv (2010/63/EU). Motsvarande riktlinjer saknas i dag inom andra områden. Särskilt olyckligt är detta i de fall då forskningen involverar människor, särskilt utsatta grupper och integritetskänsligt material.

Med anledning av detta anser etikrådet det angeläget att vidta åtgärder för att tillse att forskare vid Lunds universitet lever upp till en standard som minst motsvarar den svenska när de bedriver forskning som genomförs i andra länder. Rådet bedömer att Lunds universitet inte bör:

  • medverka i forskningsprojekt som i negativ mening väsentligt avviker från den etiska standard som gäller för forskning i Sverige,
  • förlägga aktiviteter till utlandet i syfte att undvika publicitet, granskning eller kritik avseende forskningens innehåll eller genomförande, 
  • medverka i forskningsprojekt utan att ha tillgång till information av betydelse för etisk bedömning av forskningen.

Etikrådet rekommenderar ledningen att utifrån dessa punkter undersöka förutsättningarna för att ta fram riktlinjer för universitetets forskning i de fall denna avser människor och genomförs utomlands. 

Yttrandet är sänt till rektor 2020-10-16

oktober 16, 2020

Inlägget postades i

Yttranden