Etiska aspekter i samband med utlandsstudier

Etikrådets skriftserie nr 1 2019

Ladda ner skrift (pdf)

Samarbeten mellan Lunds universitet och utländska lärosäten ökar. Allt fler studenter ges därmed möjlighet att genomföra värdefulla utlandsvistelser för studier, praktik, fältarbeten och examensarbeten. I Lunds universitets ansvar ingår att ge studenterna vägledning inför utlandsstudierna. Vi behöver därför en fortlöpande diskussion om vad som är ”rätt” beslut i situationer som kan uppstå i samband med studier i utlandet. Alla situationer går inte att förutse, men vi är skyldiga att skaffa ett så gott kunskapsunderlag som möjligt. Vägledningen är avsedd att ge stöd för att inhämta de kunskaper som behövs för att planera studier utomlands och ge vägledning till studenter på grund- och avancerad nivå.

Vägledningen riktar sig till alla medarbetare som är ansvariga för planering och genomförande av studier i utlandet och är därför generell till sin karaktär. För att kunna ge tydlig rådgivning i konkreta situationer behöver vägledningen en komplet- tering på fakultets- eller institutionsnivå, där hänsyn tas till specifika behov och situationer som uppkommer inom olika verksamheter.

I denna skrift återfinns ett antal frågeställningar med rekommendation om vilken information som bör finnas innan ställningstagande till studier i utlandet görs. Därefter följer frågeställningar som kan uppkomma under och efter studenters utlandsvistelser.

Frågeställningarna tar utgångspunkt i målsättningarna att: skydda studenter och kvaliteten på deras studier under utlandsvistelse; skydda omgivningen för risker som studenters arbete eventuellt kan medföra; upprätthålla Lunds universitets trovärdig- het som framstående forsknings- och utbildningsuniversitet.

Vägledningen är framtagen av Lunds universitets etikråd.

september 19, 2019

Inlägget postades i

skriftserie